Satış Sonrası Hizmetlerimiz

Koşulsuz müşteri memnuniyeti acısında verilen hizmetler aşagıdaki gibidir Çeşitli dillerde (Türkçe, İngilizce, Rusça) profesyonel destek.
Satış sonrası işlemler için teknik ve hukuki yardım.
Su ve elektrik aboneliğine başvuru. (Bu işlem tapunuzu aldıktan sonra yapılır.)
Gayrimenkul yönetimi ve bakımı
Eksiksiz bir tadilat, bakım – onarım ve dekorasyon talepleri için kaliteli işçilik ve
uygun fiyatlandırma politikası ile Tadilat ve Dekorasyon Hizmetleri
Elektrik, su ve telefon faturalarını ödeme için düzenleme.
Gayrimenkul vergi beyannamelerinde yardım.
Sigortalama Hizmetleri (Gayrimenkul)
Danışmanlık Hizmetleri

Not: Bu hizmetlerin bir kısmı ücretsizdir ve bir kısmı ödeme gerektirir.

Satınalma Süreci

İşlemlerle İlgili Çeşitli Detaylar Gayrimenkullerin satışının resmi şekilde yapılması gerekir. Bunun anlamı, tarafların tapu memurunun önünde, resmi şekilde hazırlanan sözleşmeyi imzalamaları demektir.

Memur sunulan belgeleri inceler, yasal bir sakınca görmezse bildirilen satış değeri üzerinden harçları hesaplar ve gerekli makbuzları düzenler. Harçlar yatırıldıktan sonra satış konusunda resmi senet düzenlenir, Tapu Müdürü huzurunda okunarak imzalanır. Taraflardan biri okuma-yazma bilmiyorsa, iki tanık huzurunda okunur, şahsın parmak izi ve tanıkların ifadesi alınır.

Yukarıda belirtilen durumlarda tapuda çalışanlar tanık olamazlar. Tanık ve tercümanların okuma ve yazma bilmesi, temyiz kudretinin olması ve reşit olması gerekir. Tapu Müdürü imzaladıktan sonra hak sahibi tapusunu alır ve işlem tamamlanmış olur.

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Nedir? Alıcı ve satıcının karşılıklı olarak, satıcının taraflarca belirlenen bir bedel karşılığında taşınmazın satışını vermek,alıcının da bu taşınmazı satın almak ve bedelini ödemek konusunda tapu sicil memuru karşısında tarafların vaat ve taahhüt beyanlarını kapsayan ve noterlerce düzenlenen sözleşme satış vaadi sözleşmesidir. İleride yapılacak olan asıl satışın yapılmasına dair ön sözleşmedir. “Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi” düzenlemeye noterler yetkilidir. Noterlerce düzenlenen satış vaadi sözleşmesi geçerlidir.

Tapuya şerh edilmesi şarttır. Ancak alıcı satış vaadi sözleşmesine dayanarak tek taraflı olarak asıl satışın yapılmasını isteyemez. Satıcının da bu işleme katılması gerekir aksi halde alıcı mahkeme yoluyla adına tescil isteyebilir.
Tapuya şerh edilen şahsi haklar üçüncü şahıslara karşı ileri sürülebilir.
Tarafların hak ve borçları açıkça tereddüte meydan vermeyecek şekilde ve taşınmazın bedeli ve ödenme şekli sözleşmede belirtilir.
Sözleşmeye tarafların fotoğraflarının yapıştırılması ve noter tarafından mühürlenmesi gerekir.
Tarafların istemeleri halinde cayma durumunda cezai şart konulabilir
Şerh beş sene devam edebilir. Beş sene geçtikten sonra hükmü kalmaz ve resen telkin edebilir. Ancak taşınmaz mal üzerine işlenen satış vadi şerhi 5 yıllık süreyi aşmış ve satış vaadi lehdarına satış yapılmamış ise taşınmaz mal malikinin talebi üzerine satış vaadi lehdarının muvafakatı aranmaksızın. Harçların tahsili ile taşınmaz üzerindeki şerh resen terkin edilir. Terkin edilen şerhin satış vaadi lehdarına bildirilmesi gerekir.

Yabancı ülke Vatandaşlarına Satış Yabancı ülke Vatandaşları giderek Türkiye de özelikle Antalya bölgesinde Mülk alımı ile ilgileniyor. Nerdeyse tüm yıl Güneşli havası, Denizi ve uzun Sahillerinden dolayı Antalya- Alanya ya Milyonlarca Turistin severek geldigi bir Tatil Beldesi.
Türkiyede yabancı olarak Mülk almak bazi yasal düzenlemelere baglı ve biz bu sürecte size yardımcı olarak işleminizi kolaylaştırıyoruz.Her zaman severek sizin yanınızdayız. Kimler Mülk satın alabilir Türkiye Hükümetinin diger Ülkelerle yaptıgı karşılıklı anlaşmalarından dolayı Nerdeyse her yabancı Ülke Vatandaşları Türkiyeden Mülk satın alabilir. Yabancıların ülkemizde taşınmaz edinmelerini coğrafi açıdan sınırlayan 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununda yer alan düzenlemelere göre; askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerindeki taşınmazların yabancı gerçek ve tüzel kişilere satılması, devredilmesi ve kiralanması mümkün bulunmamaktadır.
Türkiyede Mülk edinme Mevzuatı Yabancıların Türkiye’de mülk edinmesine ilişkin esaslar kanunda ve özellikle de bu Kanun’un 35. maddesinde ele alınmıştır. Bu kanunun bazı maddelerinin değiştirilerek yabancıların Türkiye’de mülk edinmeleri kolaylaştırılmıştır 6302 sayılı Kanunun 35. Maddesine göre “Kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, uluslararası ikili ilişkiler yönünden ve ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen ülkelerin vatandaşı olan yabancı uyruklu gerçek kişiler Türkiye’de taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilirler”. Dolayısıyla Türkiye’den gayrimenkul satın almak isteyen yabancı uyruklu gerçek kişilerin, vatandaşı olduğu ülke ile Türkiye arasında karşılıklılık ilkesinin mevcut olduğuna bakılmayacak,kanunda belirtilen şartların mevcut olması ve Bakanlar Kurulu’nun uygun görmesi sonucunda söz konusu kişiler Türkiye’de gayrimenkul satın alabileceklerdir. Mülkiyet kaydı ve teslimatı 2644 sayılı Tapu Kanununun 26’ncı Maddesi ile; mülkiyete, mülkiyetten ayrı ayni haklara ilişkin sözleşmeleri düzenleme görev ve yetkisi Tapu Sicil Müdürlüklerine verilmiştir.
Taşınmaz mal edinmek isteyen veya mülkiyetten ayrı ayni haklardan yararlanmak isteyen yabancı kişiler, başvurularını, taşınmaz malın bulunduğu yerin Tapu Sicil Müdürlüğüne yapacaklardır.
Bu sürecin sizin acınızdan kolay gecmesi icin baştan sona kadar biz ve kadrolarımız ücretsiz hizmet vermektedir.
Tapu kaydı Mülkün bedelinin tamamen ödendikten sonra yapılabilmektedir.